Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

1.3 Undtagelser fra bekendtgørelsens anvendelsesområde (§ 4)

Førere af følgende køretøjer er undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse:

1.   Køretøjer, der ikke må køre mere end 45 km/t.

Der kan f.eks. være tale om kørsel med visse mobilkraner eller kørsel med visse former for særtransporter.

2.      Forsvarets, redningsberedskabets og politiets køretøjer.

Redningsberedskabet omfatter det statslige redningsberedskab, herunder det statslige regionale redningsberedskab og det kommunale redningsberedskab, jf. LBK nr. 137 af 01/03/2004 (beredskabsloven).

3.      Køretøjer under reparation m.v.

Undtagelsen omfatter f.eks. køretøjer, der prøvekøres med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse, og nye eller ombyggede køretøjer, som endnu ikke er sat i drift.

4.   Køretøjer, der anvendes i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer.

Førere af køretøjer tilhørende private redningstjenester vil i visse tilfælde være undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse, men vil i forbindelse med f.eks. autohjælp, hjælp i forbindelse med vandskader og lign. ikke være omfattet af undtagelsen.

5.   Køretøjer, der benyttes til køretimer og til individuelle køretimer.

6.   Køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og varetransport i privat øjemed.

Førere af busser, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig kørsel, er ikke omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse, men er omfattet af nationale danske regler om rødt kvalifikationsbevis m.v. Se nærmere herom i afsnit 8.

7.   Køretøjer, der bruges til at transportere materiel og udstyr, som føreren skal bruge til at udøve sit egentlige erhverv. Det er en betingelse, at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet.

Eksempelvis vil en stilladsarbejder, der i forbindelse med sit arbejde i ringe omfang fører lastbilen med materiale og udstyr til opførelse af stilladset, ikke være omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse. Der er tale om en konkret vurdering, hvor omfanget af beskæftigelsen som fører af lastbilen sammenholdes med den pågældendes øvrige beskæftigelse.

0/5 (0 Reviews)